Nowoczesne systemy
ważenia i pakowania

Beneficjent DOMASZ TOMASZ WALIGÓRA realizuje projekt pn.:
„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie DOMASZ w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego automatu pakującego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.1

Cel projektu
Wdrożenie zleconych oraz własnych prac B+R, które umożliwią rozpoczęcie produkcji znacząco udoskonalonego automatu pakującego charakteryzującego się zwiększoną wydajnością, wykorzystaniem gorącego powietrza do wytworzenia zgrzeiny, automatycznym pomiarem grubości folii przed procesem zgrzewania oraz możliwością zgrzewania folii z regranulatów polietylenowych.

Planowane efekty projektu
– podniesienie konkurencyjności firmy DOMASZ;
– wprowadzenie innowacji produktowej;
– utworzenie nowych miejsc pracy

Wartość projektu
2 205 882,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich
807 030,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.